Bitlles a la Fresca 2011

Data de publicació: 07/07/2011 23:01:35

BITLLES A LA FRESCA 2011

Del 1 al 5 d'agost.

INSCRIPCIONS

Del 18 de Juliol a les 21:00, fins al dia 30 de Juliol a les 21:00 h al correu e. bitllesalafresca@lapenyade​lbistec.com

El preu de la inscripció serà de 5 euros per jugador que es faran efectius el primer dia del Torneig

i estarà limitat a un màxim de 24 equips segons ordre d'inscripció.

Dades requerides per la inscripció.

Nom de l'equip.

Noms i Cognoms del jugadors de l'equip (mínim 5 i màxim 8)

Asignar una persona com a delegat de l'equip.

Telèfon de contacte.

Correu electrònic de contacte.

REGLES DEL JOC

EQUIPS

Els equips estaran formats per un mínim de 5 jugadors i un màxim de 8 jugadors.

Cada equip designarà un delegat que serà l’única persona de l’equip autoritzada per dirigir-se a l’Organització.

Abans de començar cada partida el delegat de l'equip s'adreçarà a la taula d'anotacions per tal d’anotar els cinc jugadors que faran la partida del seu equip.

Qualsevol equip amb un mínim de tres jugadors federats es considerarà equip “federat”. Els equips amb dos o menys jugadors federats es consideraran equips “no federats”.

EL JOC

Cada un dels 5 jugadors que disputin una partida faran nou tirades repartides en tres rondes.

La tirada correspon al llançament màxim dels tres bitllots amb la intenció de fer la màxima puntuació possible.

En el cas que es tombin cinc bitlles amb el primer o segon bitllot, no cal llençar els restants.

L'àrbitre serà l'encarregat de donar el senyal de començar a tirar i de recollir i plantar de nou. Es prega que ningú toqui les bitlles tombades fins que l'àrbitre ho permeti.

En el cas que un bitllot tombi una bitlla d’un jugador d'un equip contrari l'àrbitre tornarà a col·locar les bitlles com estaven, i en cas de dubte es tornarà a plantar i es tirarà de nou.

PUNTUACIONS

Cinc bitlles tombades 10 punts (bitlla)

Sis bitlles 6 punts (llenya)

Quatre bitlles 4 punts

Tres bitlles 3 punts

Dues bitlles 2 punts

Una bitlla 1 punt

Cap bitlla 0 punts (rosco)

Les puntuacions individuals es faran en base a la mitjana de punts que obtingui cada jugador. Per a poder optar als premis s'ha d'haver participat un mínim de la meitat de les partides més una de les disputades pel seu equip al torneig. En cas d'empat, es resoldrà en base al promig de bitlles per tirada de cada jugador i si persistís l'empat es miraria el nombre de llenyes i així successivament.

Les puntuacions dels equips seran la suma de punts feta per tots els components de l’equip al llarg del torneig.

Per qualsevol altra tipus de resolució no present en aquestes bases, es regirà segons el reglament de joc de la FCBB aprovat el 29 de juny del 2010 (www.fcbb.cat), i en el seu defecte, segons decisió de l’Organització.

PLANTADA

Cada tirador tindrà el seu “Plantador” i el seu “Bitllotaire”.

El “Bitllotaire” serà el jugador del seu equip que li entregui els bitllots abans de cada tirada i, en principi, serà el jugador que li toqui tirar a continuació. El “Plantador” serà el jugador del seu equip que li planti les bitlles i, en principi, serà el jugador que haurà tirat abans que ell.

DISTANCIES DE TIR

a) Entre 8 i 10 anys 6,5 metres

b) Entre 10 i 12 anys 8 metres

c) Més de 14 anys femení 9,5 metres

d) Més de 14 anys masc. 11,5 metres

PREMIS

Es repartiran premis a nivell individual i per equips.

A nivell individual hi haurà un primer, un segon i un tercer premi pels millors jugadors “no federats” i un primer premi pel millor "federat”.

Per equips hi haurà un únic premi pel millor equip classificat considerat “federat”, i un primer, un segon i un tercer premi pels tres equips considerats “no federats” millor classificats.

L'últim dia del torneig es farà una botifarrada per a tots els participants. Aquells que no hagin participat directament en el torneig, també podran disfrutar de la botifarrada per 3 euros/persona.